BHAINS KI QURBANI KA HUKUM|Hafiz Zubair Ali Zai

BHAINS KI QURBANI KA HUKUM
sawal: Kya Bhains ki Qurbani jayez hai?
Al-jawab: Unt, Gai, Bheda aur Bakri ki Qurbani Kitab wa Sunnat se sabit hai aur yeh baat bilkul saheeh hai ke Bhains Gai ki ek qism hai, is par Aimma-e-Islam ka Ijma’ hai
Imaam ibnul Munzir (matawafi 318 Hijri) farmate hain:

Aur is baat par Ijma’ hai ke Bhainson ka wohi hukum hai jo Gaion ka hai.

(Al-Ijma’, Kitab az-Zakat Safa 43 Hawala: 91)
Ibn Qudama (matawafi 620 Hijri) likhte hain: Is mas’ale mein, humare ilm ke mutabiq koi ikhtelaaf nahin.

(Al-Mughni Jild 2 Safa 240 Mas’ala: 1711)
Zakat ke silsile mein, is mas’ale par Ijma’ hai ke Bhains Gai ki jins mein se hai aur yeh is baat ki daleel hai ke Bhains Gai  hi ki ek qism hai, taham chunki Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam ya Sahaba-e-Keram RadhiAllahu Anhuma Ajma’yeen se sarahatan Bhains ki Qurbani ka koi saboot nahin, lihaza behtar yehi hai ke Bhains ki Qurbani na ki jaye balki sirf Unt, Gai, Bail, Bheda aur Bakri ki hi qurbani ki jaye aur isi mein ehtiyat hai, Wallahu Aalam.
[Fatawaa Ilmiyyah/Tozeeh al-Ahkaam Jild 2 Safa 181-82|Hafiz Zubair Ali Zai Rahimahullah]

Advertisements