NAMAAZ E JUMU’AH HAR MUKALLAF PAR WAJIB HAI

NAMAAZ E JUMU’AH HAR MUKALLAF PAR WAJIB HAI:

Jumu’ah ke Din ki Fazilat:
Hadees-e-Nabavi hai ki, “Jin dinon mein Aftab Tulu’ hota hai un mein se behtareen din Jumu’ah ka din hai, is mein Adam Alayhis-Salam ko paida kiya gaya, isi mein unhein Jannat mein dakhil kiya gaya, isi mein unko us se nikala gaya aur Qiyamaat bhi sirf jumu’ah ke din mein hi qayem hogi.”
[Muslim 854, Tirmizi 488, Nasa’i (3/89) Hadees 1374, Ahmad (2/401), Ibn Khuzaimah 1729]

Irshaad e Barii Tala hai,

Surah Al-Jumua, Verse 9:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

“Ay Eemaan walo! Jumu’ah ke din Namaaz ki azaan di jaye toh tum Allah Taala ke zikr ki taraf daudh padho aur kharid o farokht chhodh do”
[Surah al-Jumu’ah, Ayat-9]

(2) Hazrat Ibn Masood RadhiAllahu Anhu se marwi hai ki Nabi Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne Jumu’ah se pichhe rehne wale logon ke liye farmaya: “Beshak maine iradah kiya hai ki main kisi aadmi ko hukum doon ke woh logon ko namaaz padhaye phir main un logon ke gharon ko jala daloon jo Jumu’ah se pichhe rehte hain.”
[Muslim 652, Ahmad (1/394), Ibn Khuzaimah 1853]

(3) Hazrat Ibn Umar RadhiAllahu Anhu aur Hazrat Abu Hurairah RadhiAllahu Anhu se marwi hai ki Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne farmaya: “Log Namaaz e Jumu’ah chhodhne se zaroor baaz aa jayein warna Allah Taala un ke dilon par mohar laga denge phir woh lazim ghafil logon mein se shumar honge.”
[Muslim 865, Darmi (1/368) Hadees 1611, Bayhaqi (3/171)]

(4) Hazrat Tariq Bin Shihab RadhiAllahu Anhu se marwi hai ki Nabi Sallallahu Alayhi Wa-sallam
ne farmaya: “Namaaz e Jumu’ah har Musalman par ba Jama’at ada karna haqq aur wajib hai.”
[Saheeh: Saheeh Abu Dawud 942, Abu Dawud 1067, Darqutnee (2/3) Bayhaqi (3/172) Shaykh Muhammad Subhi Hasan Hallaq ne isey Saheeh kaha hai. [ ] Imam Nawawi Rahimahullah ne is Hadees ko Shaykhayn ki shart par qabil e hujjat qarar diya hai jaisa ki Imam Zay’lee Rahimahullah ne naqal kiya hai.[Nasb ur-Rayah (2/199)]

(5) Hazrat Hafsha RadhiAllahu Anha se marwi hai ki Nabi Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne farmaya: “Namaaz e Jumu’ah ke liye jana har baligh shaksh par wajib hai.”
[Saheeh: Saheeh Nasa’i 1299,Nasa’i 1372]

(6) Hazrat Abu Ja’d Zamri RadhiAllahu Anhu se marwi hai ki Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne farmaya: “Jis shaksh ne mahaz susti se 3 Jumu’ah chhodh diye Allah Taala us ke dil par mohar laga dega.”
[Hasan: Saheeh Abu Dawud 928, Abu Dawud 1052, Tirmizi 500, Ibn Majah 1125, Nasa’i (3/88) Hadees 1370, Ahmad (3/424), Ibn Hibban 258, Ibn Khuzaimah 1857, Bayhaqi (3/172)]

(7) Hazrat Abu Hurairah RadhiAllahu Anhu se marwi hai ki Rasool Allah Sallallahu Alayhi Wa-sallam ne farmaya: ” Hum duniya mein aakhir mein lekin Qiyamaat ke din pehle (Jannat mein dakhil) honge…phir yeh (yani Jumu’ah ka) din hai jis ki tazeem un par Allah Taala ne farz ki lekin unhone us ki mukhalifat ki aur Allah Taala ne humaein is ki tazeem par sabit rakha.”
[Bukhari 876, Muslim 855, Humaydee 954, Bayhaqi (3/170)]

(Bukhari Rahimahullah) Unhone Baab qayam kiya hai ki (BAAB FARZ AL-JUMU’AH) “Jumu’ah ki Farziat ka bayan” aur us ke tehet farziat ke dalail naqal kiye hain.
[Bukhari 876]

(Ibn Hajar Rahimahullah) Jumu’ah padhna Farz hai.
[Fath ul-Bari’ (3/4_5)]

(Nawawi Rahimahullah) Usi ke qayel hain.
[Sharh al-Mahazib (4/349)]

(Shawkani Rahimahullah) Haqq baat yehi hai ki jo shaksh aazan sunta hai us par Jumu’ah padhna Farz Ayn hai.
[Nayl ul-Awtaar (2/501)]

(Ibn Hazm Rahimahullah) Jumu’ah padhna wajib hai.
[Al-Muhalla bil-aasar (3/252)]

(Ibn Qudamah Rahimahullah) Jumu’ah padhna Ijma’ e Umaat ke saath farz hai.
[Al-Mughni]

(Ibn Munzir Rahimahullah) Namaaz e Jumu’ah ke Farz ayn hone par ijma’ hai.
[Al-Ijma’ li Ibn ul-Munzir, Safa 4 Raqam 54]

(Khattabi Rahimahullah) Ikhtelaaf is baat mein hai ki Jumu’ah Farz ayn hai ya Farz kifayah aur aksar Fuqahaa ne isey Farz kifayah kaha hai.
[Ma’alimul Sunan (1/244]

(‘Amir al-Sana’ni Rahimahullah) Aksar fuqaha ke nazdeek (Jumu’ah) Farz ayn hai aur mutlaqan is ke wujoob par Ijma’ hai.
[Subul as-Salam (2/630)]

(Albani Rahimahullah) Namaaz Jumu’ah wajib hai, beghair kisi uzr ke isey chhodhna jayez nahi.
[Tamam al-Minnah, Safa 328]

(Ibn Baz Rahimahullah) Allah Taala ne Musalmanon par Namaaz Jumu’ah ki adayegi wajib qarar di hai.
[Al-Fatawaa al-Islamiyyah (1/399)]

Jis Hadees mein hai ki, “Jis shaksh ne beghair kisi uzr ke Jumu’ah chhodha usey chahiye ki ek Deenar sadqah kare, agar ek deenar maujood na ho toh nisf(aadha) deenar sadqa kare” woh Za’eef hai.
[Za’eef: Za’eef Abu Dawud 231, Za’eef al-Jami’ 5520, Za’eef Nasa’i 75, al-Mishkat 1374, Abu Dawud 1053]

[FIQH UL-HADEES| Islami Tarz e zindagi se mutalliq Fiqhi Ahkaam o masail; Imaam Sawkani Rahimahullah ki Fiqh ki maroof kitab “Ad-Durur ul-Bahiyah” ka Tarjuma Tasreeh Takhreej o Tahqeeq- Hafiz Imran Ayyub Lahori Hafizahullah, Jild Awwal Safa 524]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s